ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАЕТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ)

Ние, членовете на Българската асоциация за електронна търговия, които осъществяват електронна търговия, възприемана като извършване на търговска дейност посредством прилагането на модерни информационни и комуникационни технологии и в частност Интернет,
водени от убеждението, че електронната търговия е един от най-перспективните сектори на световната икономика на знанието,
осъзнавайки ролята си на новатори в областта на информационните технологии и прилагането им търговската дейност,
обединени от амбицията да приемем общи изисквания за качество, отговорност, морал и етични ценности,
убедени, че успешното развитие на нашата търговска дейност е възможно само посредством създаване на сигурност и висока степен на защита на потребителите,
осъзнавайки, че настоящите принципи са само първата стъпка от установяването на ясна и балансирана саморегулация между лицата, осъществяващи електронна търговия и потребителите,
решени да поставим основата на ясни принципи и правила за изграждане на балансирани отношения между доставчиците на стоки и услуги и потребителите,
стремящи се към създаване на механизми за доброволно разрешаване на спорове с потребителите и помежду си,
приехме единодушно настоящия Етичен кодекс, според който всеки член на Българската асоциация за електронна търговия (БАЕТ) е длъжен да спазва следните правила:

І. Общи принципи
1. Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно приложимото законодателство.
2. Да проявява добросъвестност и професионализъм във всички отношения със своите клиенти, потребители и конкуренти.
3. Да допринася за изграждане на доверие на клиентите, потребителите и в обществото, като цяло и работи с усърдие, честност и съблюдаване на поверителност, в сътрудничество с останалите представители на бизнеса и потребителите.
4. Да спазва професионалната етика и допринася за установяване на лоялни делови отношения в електронната търговия в условията на свободна и лоялна конкуренция.
5. Да не уронва престижа и името на БАЕТ.

ІІ. Обществена отговорност
6. Да не нанася вреди с действията си на обществото като цяло.
7. Да не вреди с действията си на отделни лица.
8. Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.
9. Да спазва българското и европейското законодателство, както и всички обществени и морални норми.

ІІІ. Пазарна отговорност
10. Да е коректен в своите действия към потребителите и да съблюдава правата им съгласно приложимото законодателство.
11. Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.
12. Да не извършва действия, които биха навредили на развитието на пазара.

ІV. Отговорност към други членове
13. Да не извършва действия или да осъществява дейност, която е насочена или уврежда права на интелектуалната собственост на трети лица или членове на БАЕТ, включително и неправомерно използване на know-how, дизайн, объркващо сходен домейн.
14. Да не нанася вреди на други членове на БАЕТ.
15. В случай на необходимост, да съдейства за прекратяване на нарушения на която и да е точка от Етичния кодекс.

V. Добри практики и Етична комисия
16. Към БАЕТ се създава Етична комисия, която ще съблюдава изпълнението и спазването на изискванията на този етичен кодекс. Правилата за работа на Етичната комисия се приемат с решение на Общото събрание на БАЕТ.
17. Общото събрание на БАЕТ приема Стандарти за добра практика, които са неразделна част от този етичен кодекс и са задължителни за всички членове на БАЕТ.

Българска асоциация за електронна търговия осъзнава необходимостта от утвърждаване на високи етични стандарти и стандарти за добра практика. Поради това БАЕТ приема Етичния кодекс като норма на поведение на всички свои членове.

Спазването на етичните и морални изисквания и стандарти за добра практика, изброени в Етичния кодекс, е задължително и нарушаването на което и да е от тях ще се счита за достатъчно основание за отнемане на членство и изключване от БАЕТ.

Този етичен кодекс се прилага за всички членове на Българската асоциация за електронна търговия, считано от 01.01.2011 г. и не се прилага за нарушения, извършени преди влизането му в сила.

Етичен кодекс на БАЕТ (.pdf)

<< назад

This entry was posted on Thursday, August 5th, 2010 at 11:38 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.