ПОКАНА за свикване на общо събрание

23/04/2010
Публикувана в Държавен вестник, брой 38/ 21.05.2010, стр. 119

Управителният съвет на Българска асоциация за електронна търговия – БАЕТ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо събрание на 01. Юли 2010 г. (четвъртък) от 9.00 часа в конферентната зала на хотел Европа Best Western, София, ул. Лидице №1 (www.hotel-europe-bg.com) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през изминалата година;

2. Финансов отчет и приемане и бюджет за 2010-2011 г.;

3. Приемане на работна програма и стратегически план за развитие;

4. Приемане на Етичен кодекс и избор на Комисия по етика;

5. Избор на членове на УС и Председател на БАЕТ;

6. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Петър Ванчев
Председател на УС на БАЕТ
София     
23. Април 2010 г.

This entry was posted on Wednesday, May 5th, 2010 at 11:24 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.