ПРОТОКОЛ

3/05/2007

Министерство на икономиката и енергетиката
Протокол от заседание на Работна група със задача – изготвяне на предложение за балансиране на интересите на различните участници при извършване на продажби по електронен път и осигуряване високо ниво на защита на потребителите

Днес, 03.04.2007г. от 15,00 часа в Министерство на икономиката и енергетиката се състоя заседание на работната група, на което присъстваха:

Председател на Работната група:
Нина Радева, заместник-министър на икономиката и енергетиката

Членове на Работната група:
Емил Алексиев – директор на дирекция “Защита на потребителите”
Дамян Лазаров – председател на Комисия за защита на потребителите
Ваня Тодорова – Заместник-председател на БСЧП „Възраждане”
Златко Златков – АИК и председател на УС на БАИТ
Теодор Захов – КРИБ и председател на СЕК
Пламен Узунов – Българска асоциация за електронна търговия
Николай Кискинов – Българска асоциация за електронна търговия
Павел Кърлев – Федерация на потребителите
Михаил Шишков – Независим съюз на потребителите в България
Атанас Шарков – Система за електронни плащания
Виктория Нешева – Министерство на правосъдието
Богомил Николов – Българска национална асоциация на потребителите
Ивета Минкова – Българска академия на потребителите
Калина Андреева – МИЕ, дирекция „Защита на потребителите”
Радостина Стоева – МИЕ, дирекция „Защита на потребителите”
Милена Пачевска – МИЕ, дирекция „Защита на потребителите”
Райна Кънева – МИЕ, дирекция „Защита на потребителите”

Гости:
Георги Димитров – Българска стопанска камара

Секретар на Работната група:
Райна Кънева, младши експерт в дирекция „Защита на потребителите”.

Присъстват общо: 19 човека

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Нина Радева, заместник-министър на икономиката и енергетиката и председател на Работната група. На срещата бяха обсъдени различни въпроси засягащи правата на потребителите и търговците при сключването на договори от разстояние.

Г-жа Радева предложи работата на работната група да се състои не само в обсъждане на разпоредбата на чл.53 от ЗЗП, а в очертаването на рамка на развитието на политиката за защита на потребителите при предоставяне на услуги на информационното общество и изработване на модел на публично-частно партньорство. След встъпителните думи г-жа Радева предостави думата на участниците в заседанието за изразяване не техните становища и провеждане на дискусия.

Г-н Емил Алексиев, директор на дирекция „Защита на потребителите” направи предложение в България да се създаде една трета страна, която да сертифицира дейността на търговците в областта на електронната търговия, което от своя страна да повиши доверието на потребителите към тях. Г-н Алексиев заяви, че на участниците в заседанието е предоставена информация за системата „TRUST MARKS” в Европа, която би спомогнала за намиране на правилното решение за работната група.

Г-н Георги Димитров, представител на Българската стопанска камара, посочи че евентуално сертифициране на дейността на електронните търговци би довело до установяване на разрешителен режим и от там до загубване на доброволността в саморегулацията. Г-н Димитров допълни че чл.53 от Закона за защита на потребителите е смущаващ и би довел до ограничаване на свободата на договаряне.

Г-н Николай Кискинов – представител на Българска асоциация за електронна търговия заяви, че разпоредбата на чл.53 от ЗЗП действаща към момента противоречи на европейското законодателство в областта на потребителската защита.

Г-н Емил Алексиев – отбеляза, че от страна на електронните търговци се очаква да изработят кодекси за добра практика, които сами по себе си нямат задължителен характер, но биха повишили доверието на потребителите.

Г-н Теодор Захов – представител на КРИБ и председател на СЕК заяви, че саморегулацията представлява въвеждане на допълнителни правила, които улесняват приложението на закона. Бизнесът притежава естествен вътрешен „двигател”, а именно конкуренцията, която го подтиква да се саморегулира.

Г-н Богомил Николов – представител на Българска национална асоциация на потребителите предложи да се създаде орган по сертифициране с помощта на сдруженията на потребителите, които биха могли да окажат голяма подкрепа на търговците. Г-н Николов допълни да се направи промяна в срока по чл.59, ал.1 от Закона за защита на потребителите, като същият се съкрати от 30 на 15 дневен.

Г-н Павел Кърлев предложи от чл.53 от Закона за защита на потребителите да се заличат думите „преди изтичане на сроковете по чл.55”.

Г-н Дамян Лазаров – председател на Комисията за защита на потребителите обърна внимание, че на практика потребителите са по-уязвимата страна при евентуално договаряне. Г-н Лазаров допълни,че на практика много повече са нарушенията на разпоредбите на чл.52 и чл.54 от Закона за защита на потребителите отколкото тези по чл.53 от същия.

Г-н Атанас Шарков – представител на Системата за електронни плащания заяви, че електронната търговия представлява размяната на пари срещу стока, като основният начин за разплащане е електронното разплащане. Г-н Шарков допълни, че в повечето от държавите-членки на Европейската Общност, както и в САЩ, електронната търговия се осъществява посредством банка-получател и банка-изпращач, които гарантират изпълнението по възникналото правоотношение. Трябва да се оценят предимствата на системата „TRUST MARKS”.

Г-жа Виктория Нешева – представител на Министерство на правосъдието зададе въпрос към участниците дали към настоящият момент търговските банки в България гарантират изпълнението по сключен договор от разстояние чрез електронна система?

В края на срещата г-жа Нина Радева предложи на следващото заседание на работната група да бъдат поканени представители на търговските банки и на Българска народна банка.

В заключение, във връзка с направените предложения, бе взето решение членовете на работната група да представят писмени становища по електронен път по следните въпроси:

1. Частична промяна на чл.53 от Закона за защита на потребителите, а именно думите „преди изтичане на сроковете по чл.55” да се заличат.
2.Проучване на възможностите за въвеждане в България на система за възвръщане на разходите „CHARGE BACK”.
3.Въвеждане на системата „TRUST MARKS” в България.
4. Намаляване на срока по чл.59, ал.1 от Закона за защита на потребителите от 30 на 15-дневен.

Становищата ще бъдат обсъдени на следващото заседание на работната група.

Заседанието бе закрито в 16.15 часа.

Изготвил: Райна Кънева, секретар на работната група

This entry was posted on Thursday, May 3rd, 2007 at 06:39 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.