критерии за членство

Критерии за кандидатстване за членство
в Българска асоциация за електронна търговия (БАЕТ)

Всеки кандидат за член на БАЕТ трябва да удостовери, че към момента на подаване на молбата за членство в БАЕТ спазва и отговаря на всички от следните изисквания:
1. Във всеки от сайтовете на кандидата за членство, чрез които се осъществява електронна търговия или се предоставят услуги на информационното общество, се съдържа цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия информация.

 1.1. В допълнение към посочената по-горе информация кандидатът трябва да предостави информация на потребителите за начините на предявяване на рекламации и упражняване на право на отказ от договора.

 1.2. Информацията по т. 1 трябва да се предоставя по лесен и разбираем начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

2. Кандидатът за членство в БАЕТ трябва да регулира отношенията с потребителите си изключително чрез Общи условия.

 2.1. Общите условия трябва да са достъпни от главната страница на всеки от сайтовете на кандидата и при регистрация на потребителите в сайта на кандидата.

 2.2. Общите условия трябва да посочват процедурите за отказ от договора и предявяването на рекламация на продуктите.

3. Кандидатът за членство в БАЕТ трябва да е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.

4. Кандидатът за членство предоставя декларация, с която приема устава на БАЕТ, Етичния кодекс и всички решения на УС на БАЕТ.

5. Кандидатът за членство удостоверява регистрацията си в Комисията за защита на личните данни и в частност на регистър с клиентите си.

6. Кандидатът за членство удостоверява пред БАЕТ липсата на публични задължения.

7. Кандидатът за членство предоставя на УС на БАЕТ подробно описание на осъществяваната дейност.

<< назад