как да станете членове на БАЕТ

Нови членове на БАЕТ се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено Заявление на кандидата за член. Към заявлението за членство задължително се прилагат следните документи:

1. Копие от регистрацията на фирмата.

2. Копие от независим одиторски доклад и годишен счетоводен финансов отчет за предходната година (заверени с подпис и „Вярно с оригинала”).

3. Декларация по формуляр за легален софтуер, сертифицирани програми и легално съдържание.

4. Декларация по формуляр за спазване на Устава, Правилника и Етичния кодекс на Сдружението.

5. Удостоверение за регистрация в Комисията за защита на личните данни и в частност регистър с клиенти.

6. Удостоверение за липсата на публични задължения.

7. Подробно описание на осъществяваната дейност.

Свалете  бланките за кандидатстване >>