правила за работа

 на Етичната комисия на Българската асоциация за електронна търговия

Чл. 1. Етичната комисия е орган на Българската асоциация за електронна търговия, специално създаден да следи за спазването на Етичния кодекс и Стандартите за добра практика от страна на членовете на БАЕТ, да разрешава спорове относно тяхното тълкуване и да разглежда жалби срещу членовете на БАЕТ.

Сезиране на Етичната комисия
Чл. 2. (1) При съмнение за нарушение на Етичния кодекс или Стандартите за добра практика, Етичната комисия може да се самосезира.
(2) Всяко лице, включително потребители, членове на БАЕТ, търговци или държавни органи, може да сезират Етичната комисия с жалба или сигнал за извършено нарушение от страна на член на БАЕТ.
(3) Етичната комисия може да бъде сезирана или да се самосезира в срок до 3 месеца след извършване на нарушението от страна на член на БАЕТ.
(4) В случаите на грубо нарушаване на правата на потребителите, довело до увреждане здравето им, срокът по ал.3 е до 6 (шест) месеца.

Взимане на решения
Чл. 3. Етичната комисията взима решения с обикновено мнозинство от своите членове.

Заседания на Етичната комисия
Чл. 4. Заседанията на Етичната комисия за закрити. Тя провежда и открити публични заседания в случаите на съществен обществен интерес или такива, засягащи голям брой потребители.

Независимост
Чл. 5. Етичната комисията е независима от всеки друг орган на БАЕТ и взима решенията си самостоятелно. Решенията на Етичната комисия за задължителни за всички членове и органи на БАЕТ.

Правила за работа
Чл. 6. (1) Етичната комисия приема правила за своята работа, в които подробно урежда процедурите за разглеждане на жалби, сигнали и питания.
(2) Във висящо производство членовете на Етичната комисия имат право да допълват правилата за работа, ако установят пропуски, чието наличие би направило невъзможно разрешаването на поставеното пред нея искане.

Срок за произнасяне
Чл. 7. Етичната комисия се произнася по жалба, сигнал или питане, отправено към нея, в срок до един календарен месец след приключване предоставянето на мненията, становищата и доказателствата на страните.

Състав и избор на Етична комисия
Чл. 8. (1) Етичната комисия се състои от трима членове.
(2) Членовете на Етичната комисия се избират на специално свикано събрание с мнозинство от 2/3 от всички членове на БАЕТ.

Мандат на членовете на Етичната комисия
Чл. 9. Мандатът на членовете на Етичната комисия е 2 години, като те могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти.

Конфликт на интереси
Чл. 10. (1) Всяка от страните във висящо производство пред Етичната комисия може да иска отвод на член на Етичната комисия в случай на конфликт на интереси или основателни съмнения за неговата безпристрастност. Лицето, чийто отвод се иска, не може да участва в гласуването относно решението за своето отстраняване.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 следва да бъдат подкрепени с надеждни доказателства.
(3) Мястото на отстранения член на Етичната комисия се заема от Председателя на Управителния съвет на БАЕТ.
(4) В случай, че двама от членовете на Етичната комисия са страни по висящо производство пред нея, Председателят на Управителния съвет на БАЕТ и останалия член на Етичната комисия избират трети член на Етичната комисия на мястото на отстранения.

Правомощия на Етичната комисия
Чл. 11. За осъществяване на своята дейност и спазването на настоящия Етичен кодекс Етичната комисия има следните правомощия:
1. да предложи на Управителния съвет издаване на задължителни предписания към член на БАЕТ;
2. да предлага на Управителния съвет предприемане на действия за изключване на член от БАЕТ;

Решения на Етичната комисия
Чл. 12. (1) Актовете на Етичната комисия са окончателни и подлежат на незабавно изпълнение от всички членове и органи на БАЕТ.
(2) Решенията на Етичната комисия се изпращат на страните незабавно след постановяването им.

<< назад