връзки

Важни закони:

1. Закон за електронната търговия 

2. Закон за електронния документ и електронния подпис

3. Закон за защита на потребителите

4. Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи

5. Закон за задълженията и договорите

6. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Държавни органи и институции:

1. Комисия за защита на потребителите

2. Комисия за защита на конкуренцията

3. Комисия за защита наличните данни