дейност

Предмет на дейност. Цели и средства за постигането им, съгласно Устава на Асоциацията

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
(1) Сдружението е икономически самостоятелна, юридическа независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове.

(2) Предметът на дейност на сдружението е: координиране и съвместна работа между членовете за разрешаване проблемите на Интернет обществото и частния бизнес, свързани с работата на лицата, които се занимават с електронна търговия.

(3) Сдружението не извършва политическа, синдикална или религиозна дейност.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Сдружението си поставя следните цели:
(1) Защита на общите браншови интереси и права на членовете на Сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;

(2) Да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с електронната търговия;

(3) Заемане позицията на водеща в електронния бизнес в Република България браншова организация с широко представителство;

(4) Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на електронната търговия, подобряване на доверието на обществото към нея. Подпомагане на членовете си и бранша в условията на пазарна икономика;

(5) Координация на взаимоотношенията и балансиране на интересите във веригата на електронната търговия между доставчици, електронни магазини, финансови институции, куриери и потребители;
(6) Гарантиране с авторитета си на коректността и надеждността на своите членове пред останалите участници на пазара;

(7) Създаване на професионални стандарти между членовете на БАЕТ за етика, обслужване и повишаване на сигурността на електронните магазини;

(8) Повишаване икономическата ефективност на дейностите на членовете си;

(9) Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни делови отношения в Интернет търговията в условията на свободна и прозрачна конкуренция;

(10) Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия през Интернет, както и при контрола на тяхното изпълнение;

(11) Сдружението има за цел да съдействува за подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на електронната търговия в страната и по света;

(12) Гарантиране правата на потребителите.

(13) Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на електронната търговия;

Целите на БАЕТ ще се реализират чрез следните средства:
1. Провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с проблемите на работата в Интернет търговията;

2. Подбор и разпространяване на статистическа и друга информация, полезна за членовете ѝ. Изучаване на пазара на електронната търговия с цел предоставяне на обективни анализи за неговите тенденции и особености на членовете и други заинтересовани лица;

3. Изграждане, поддържане и съблюдаване на лоялност във взаимоотношенията между членовете и създаване на етичен кодекс;

4. Определяне на общи стандарти за качество на електронната търговия и упражняване на контрол за спазването им;

5. Подпомагане членовете на Асоциацията и представляване пред съдебната и другите институции на Република България в случаи на необходимост от защита на интересите им при разрешаването на възникнали правни проблеми, касаещи техни правоотношения във връзка с постигането на целите в настоящия устав;

6. Даване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на Сдружението.

7. Съдействие на членовете си за установяване на полезни делови контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в България и чужбина.

8. Установяване на коректни партньорски отношения между всички участници в eлектронната търговия – производители, доставчици, финансови институции, софтуерни разработчици, обслужващи сектора организации, потребители и електронни магазини (чисти, business-to business, business-to-consumer, търговци на дребно, търговци на едро, комисионери, афилиейт партньори и др.) и въвличането им в процесите за взимане на решения за подобряване на електронната търговия;

9. Установяване, поддържане и актуализиране на контактите с други местни и международни организации за електронна търговия, внедряване и обмен на опит с тях;

10. Съдействие на членовете за привличането на инвеститори и кредитни ресурси и консултиране на инвеститори в електронната търговия и Интернет бизнеса;

11. Оказване съдействие на членовете за внедряване на съвременни технологии в областта на електронната търговия и на международните стандарти за осъществяване на тази дейност;

12. Разгласяване на дейностите на Сдружението чрез подготовка и разпространение на тематични материали и статии, поддържане на собствена уеб страница в Интернет, издаване и разпространение на печатни и електронни издания;

13. Организиране на срещи, симпозиуми, семинари, конкурси и други за постигане на целите си.

14. Договаряне с доставчиците, куриерите и финансовите институции, обвързани с дейността на електронната търговия, на възможно най-изгодни търговски условия, които да гарантират разходна съобразност и икономическа ефективност на комисионните възнаграждения и доходността по цялата стойностна верига;

15. Усвояване на евентуални дарителски фондове за подпомагане дейността на Сдружението, като периодично дава отчет на членовете си и на дарителите според техните изисквания;

16. Развитие на материално-техническата база на Сдружението;

17. Сдружението осъществява стопанска дейност, включително чрез създаване и / или участие чрез собственост в търговски дружества;

18. Организиране на работни групи за всяко от водещите направления в дейността на Сдружението.

——————————-