ПРАВИЛНИК НА БАЕТ

10/07/2007, редактиран на 01/07/2010

І. Типове членство
Основните положения на членството в БАЕТ са описани в Устава в раздел ІV, чл. 8 – чл. 10, като в Правилника следва да бъдат посочени критериите за членство.

1. Пълноправни членове на БАЕТ могат да бъдат ЕТ и юридически лица, които отговарят на следните условия:
а) Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България;
б) Да имат като предмет на дейност търговия по Интернет;
в) Да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите услуги на Интернет обществото;
г) Да имат безупречна репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции;
д) Да имат регистрация в България не по-малко от 1 (една) година, считано от датата на подаване на молбата за членство;
е) Новоприетите членове на БАЕТ са със статут на асоциирани в рамките на 6 (шест) месеца от момента на приемането им.

2. Асоциирани членове на БАЕТ могат да бъдат ЕТ и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправни членове, но дейността им е свързана с електронната търговия. Те трябва да бъдат доказани професионалисти и да отговарят на следните условия:
а) Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България;
б) Да имат допирни точки в работата си с електронната търговия;
в) Да имат доказано високо професионално равнище на работа и пряко отношение към електронната търговия в България;
г) Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

3. Почетни членове на БАЕТ могат да бъдат юридически лица, представителства на чужди фирми, държавни институции или физически лица, които работят за развитието на Интернет търговията и имат позитивно отношение към бранша. Те трябва да отговарят на следните условия:
а) Да имат допирни точки в работата си с електронната търговия, като например маркетинг, проектиране, разработка, дизайн, организация, реализация, поддържане и управление на уеб сайтове и портали, занимаващи се с електронна търговия;
б) Да оказват положително влияние и да спомагат за развитието на електронната търговия в България, ЕС и Интернет обществото;
в) Да имат доказано високо професионално равнище на работа и пряко отношение към електронната търговия в България и ЕС;
г) Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

ІІ. Приемане на членове
Нови членове на БАЕТ се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема и ще спазва Устава, Правилника, Етичния кодекс и Професионалните стандарти на БАЕТ. Към молбата за членство задължително се прилагат следните документи:
a) Декларация, че са налице изискванията по т. І за пълноправни членове или по т. ІІ за асоциирани и почетни членове, както и допълнителни документи, доказващи верността на горепосочените декларации;
б) Декларация по формуляр за легален софтуер, сертифицирани програми и легално съдържание;
в) Молбата за членство се представя на вниманието на УС. Членовете на УС разглеждат молбата и взимат решение за приемане или отказ на кандидата. При отказ УС предоставя в писмен вид на кандидата за членство мотивите за отхвърляне на кандидатурата му съобразно Устава и Правилника на БАЕТ;
г) Българската Асоциация за Електронна Търговия отправя покана за членство до почетните членове. Пълноправните, асоциираните и специалните членове сами подават заявка за членство до сдружението.

ІІІ. Права и задължения на членовете
А) Пълноправни

 • Да участвуват в дейността на сдружението и в работата на ОС с право на глас;
 • Да бъдат избирани техни представители в органите на управление на сдружението съгласно предвиденото в Устава на БАЕТ и в настоящия Правилник за прилагане на Устава на Сдружението;
 • Да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 • Да участват според капацитета си в проекти, инициирани от БАЕТ;
 • Да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
 • Да имат пълноправен достъп до информация;
 • Да спазват Етичния кодекс и Устава на Сдружението и да работят за постигане на неговите цели.

Б) Асоциирани и почетни

 • Да участвуват в дейността на сдружението и да присъстват като гости на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
 • Да бъдат информирани за дейността на сдружението;
 • Да участват според капацитета си в проекти, инициирани от БАЕТ;
 • Да имат пълноправен достъп до информация;
 • Да спазват Етичния кодекс и Устава на БАЕТ и да работят за постигане на неговите цели.

ІV. Размер и плащане на членски внос
А) Пълноправните членове са длъжни:

 • Да внасят редовно членския си внос, който е в размер на 360 лева за календарна година и е платим на една вноска до края на първото тримесечие на календарната година;
 • Новоприетите пълноправни членове следва да заплатят встъпителна вноска в размер на годишен членски внос – 360 лева;
 • Новоприетите пълноправни членове следва да заплатят пълен размер на годишния членски внос за цяла година, ако кандидатурата им е била одобрена в първата половина на годината, и половината от годишния членски внос, ако кандидатурата им е била приета през втората половина на годината.

Б) Асоциираните членове са длъжни:

 • Да внасят редовно членския си внос, който е в размер на половината от годишния членски внос за пълноправни членове и е платим на една вноска до края на първото тримесечие на годината;
 • Новоприетите асоциирани членове следва да заплатят встъпителна вноска в размер на годишния членски внос за пълноправни членове;
 • Новоприетите асоциирани членове следва да заплатят пълен размер на годишния членски внос, ако кандидатурата им е била одобрена в първата половина на годината, и половината от годишния членски внос, ако кандидатурата им е била приета през втората половина на годината.

V. Ползи от членството в Асоциацията
А) Пълноправните членове

 • Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
 • Имат право на глас в Общото събрание;
 • Ползват преференциални цени при провеждането на курсове, обучения, семинари, изложения, фестивали и други;
 • Получават регулярно информация относно развитието и състоянието на Интернет обществото и по-специално на електронната търговия в страната и чужбина;
 • Имат достъп до международни събития, свързани с дейността на БАЕТ от името на Сдружението;
 • Биват представени в уеб страницата на Сдружението;
 • Биват включвани (по тяхно желание) в реализирането на проекти, инициирани от БАЕТ;
 • Имат правото да използват логото на Сдружението според допълнителните изрични разпоредби на БАЕТ за това

Б) Асоциираните членове

 • Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
 • Получават информация за провеждането на курсове на обучения, семинари, изложения, фестивали и други;
 • Получават регулярно информация относно развитието и състоянието на Интернет обществото и по-специално на електронната търговия в страната и чужбина;
 • Биват представени в уеб страницата на Сдружението;
 • Биват включвани (по тяхно желание) в реализирането на проекти, инициирани от БАЕТ;
 • Имат правото да използват логото на Сдружението според допълнителните изрични разпоредби на БАЕТ за това.

В) Почетните членове не заплащат членски внос.

Настоящият Правилник е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”, състояло се на 25.02.2007 г. в гр. София, и редактиран съгласно решенията на Общото събрание на БАЕТ, проведено на 01.07.2010 г. в София.

Настоящият Правилник е неотделима част от Устава на Сдружението и следва да бъде приет и прилаган от членовете му.

<< назад