стандарти за добра практика

Стандарти за добра практика на членовете на
Българската асоциация за електронна търговия

Всички членове на Българската асоциация за електронна търговия са задължени да спазват следните стандарти за добра практика в своята търговска дейност и отношения с потребителите:

I. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Членовете на БАЕТ предоставят цялата, предвидена в закона информация на своите потребители преди и след сключване на договори с тях. При желание от страна на потребителите, членовете на БАЕТ им предоставят предвидената в закона информация в писмена форма. Членовете на БАЕТ не предоставят информация, която е заблуждаваща, подвеждаща, неточна или по някакъв начин може да попречи на потребителите да изградят обективно своите предпочитания и да вземат решение за сключване на договор за стоки или услуги.
2. Членовете на БАЕТ предоставят изчерпателна информация относно дружеството, чрез което осъществяват търговската си дейност.
3. Членовете на БАЕТ предоставят на потребителите си подробна и достоверна информация относно продуктите и услугите, които предлагат.
4. Членовете на БАЕТ e препоръчително да посочат на видно място в сайтовете си, включително и на главната си страница, че са членове на Българската асоциация за електронна търговия. Заедно с посочването на членството си БАЕТ, търговците предоставят и препратка към Интернет страницата на Българската асоциация за електронна търговия.

II. СПОСОБИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ И СЪГЛАСИЕ
5. Членовете на БАЕТ използват общи условия за регулиране на отношенията с потребителите и клиентите си. Общите условия на членовете на БАЕТ регулират изчерпателно договорните отношения с техните потребители и клиенти. Членовете на БАЕТ публикуват препратка към общите си условия на видно място в своите сайтове, включително на главната страница на сайта. В общите си условия членовете на БАЕТ информират потребителите си за правата им по договора.
6. Членовете на БАЕТ приемат да не използват на сайтовете си електронни форми, посредством които съгласието на потребителите за поемане на съществени задължения или предоставяне на лични данни да е маркирано по подразбиране.
7. Членовете на БАЕТ винаги ще изискват изричното, а не мълчаливо, съгласие на потребителите за абонамент (независимо възмезден или безвъзмезден) за получаване на електронен или хартиен бюлетин от търговеца.

III. РЕКЛАМА
8. Членовете на БАЕТ няма да осъществяват или предоставят заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама.
9. Членовете на БАЕТ предоставят възможност на потребителите си за отказ от получаването на бюлетин във всяко електронно писмо, представляващо бюлетин. Членовете на БАЕТ преустановяват изпращането на бюлетин на потребител в разумен срок след получаването на искане за отказ от бюлетин.
10. Членовете на БАЕТ не изпращат СПАМ на своите потребители и на третите лица.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11. Членовете на БАЕТ спазват високи технически, морални и нравствени стандарти и изисквания за защита на личните данни на потребителите си.
12. Без изрично предварително съгласие на потребител, членовете на БАЕТ не предоставят лични данни на потребителите си на трети лица, включително и списък с електронните адреси на потребителите си.

V. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
13. Членовете на БАЕТ уведомяват по подходящ начин потребителите си за правото им за отказ от договора, сключен от разстояние – при сключването на договора и при доставката на стоката.
14. Членовете на БАЕТ предоставят високо качество на обслужване на потребителите, като съблюдават добрите нрави при осъществяване на търговската си дейност.
15. Членовете на БАЕТ осигуряват възможност на потребителя да осъществи връзка с тях през работното им време посредством кумулативното наличие на следните способи за комуникация:
- електронна поща или електронна форма за контакт;
- телефон.

Спазването на горните Стандарти за добра практика се съблюдава от управителните органи на Българската асоциация за електронна търговия и Етичната комисия съгласно, правомощията й, установени в Етичния кодекс и Правилата за работа на Етичната комисия.

Настоящите Стандарти за добра практика се прилагат за всички членове на Българската асоциация за електронна търговия, считано от 01.01.2011 г. и не се прилагат за нарушения, извършени преди влизането им в сила.

<< назад