УСТАВ НА БАЕТ

УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Сдружението е юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.2. Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”, наричано по-долу “Сдружението”. Наименованието може да се изписва съкратено БАЕТ, както и на латиница – Bulgarian Association for e-Commerce (със съкращение BAеC).
Чл. 3. (1) Сдружението е със седалище в гр. София.
(2) Адресът на управление на Сдружението е гр. София 1113, кв. Изток, бл. 43А, ет.2, ап.8.
(3) Пълното или съкратено наименование на Сдружението, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.
Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5 (1) Сдружението е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове.
(2) Предметът на дейност на сдружението е: координиране и съвместна работа между членовете за разрешаване проблемите на Интернет обществото и частния бизнес, свързани с работата на лицата, които се занимават с електронна търговия.
(3) Сдружението не извършва политическа, синдикална или религиозна дейност.

III. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.6. Сдружението си поставя следните цели:
(1) Защита на общите браншови интереси и права на членовете на Сдружението пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;
(2) Да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с електронната търговия;
(3) Заемане позицията на водеща в електронния бизнес в Република България браншова организация с широко представителство;
(4) Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на електронната търговия, подобряване на доверието на обществото към нея. Подпомагане на членовете си и бранша в условията на пазарна икономика;
(5) Координация на взаимоотношенията и балансиране на интересите във веригата на електронната търговия между доставчици, електронни магазини, финансови институции, куриери и потребители;
(6) Гарантиране с авторитета си на коректността и надеждността на своите членове пред останалите участници на пазара;
(7) Създаване на професионални стандарти между членовете на БАЕТ за етика, обслужване и повишаване на сигурността на електронните магазини;
(8) Повишаване икономическата ефективност на дейностите на членовете си;
(9) Спазване на професионалната етика и установяване на  лоялни делови отношения в Интернет търговията в условията на свободна и прозрачна конкуренция;
(10) Сътрудничество с държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на търговия през Интернет, както и при контрола на тяхното изпълнение;
(11) Сдружението има за цел да съдействува за подпомагане на развитието, разпространението, насърчаването и популяризирането на електронната търговия в страната и по света;
(12)  Гарантиране правата на потребителите.
(13) Да развива отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на електронната търговия;
Чл.7. Целите на БАЕТ ще се реализират чрез следните средства:
1. Провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с проблемите на работата в Интернет търговията;
2. Подбор и разпространяване на статистическа и друга информация, полезна за членовете ѝ. Изучаване на пазара на електронната търговия с цел предоставяне на обективни анализи за неговите тенденции и особености на членовете и други заинтересовани лица;
3. Изграждане, поддържане и съблюдаване на лоялност във взаимоотношенията между членовете и създаване на етичен кодекс;
4. Определяне на общи стандарти за качество на електронната търговия и упражняване на контрол за спазването им;
5. Подпомагане членовете на Асоциацията и представляване пред съдебната и другите институции на Република България в случаи на необходимост от защита на интересите им при разрешаването на възникнали правни проблеми, касаещи техни правоотношения във връзка с постигането на целите в настоящия устав;
6. Даване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на Сдружението.
7. Съдействие на членовете си за установяване на полезни делови контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в България и чужбина.
8. Установяване на коректни партньорски отношения между всички участници в Електронната търговия – производители, доставчици, финансови институции, софтуeрни разработчици, обслужващи сектора организации, потребители и електронни магазини (чисти, business-to-business, business-to-consumer, тър-говци на дребно, търговци на едро, комисионери, афилиейт партньори и др.) и въвличането им  в процесите за взимане на решения за подобряване на електронната търговия;
9. Установяване, поддържане и актуализиране на контактите с други местни и международни организации за електронна търговия, внедряване и обмен на опит с тях;
10. Съдействие на членовете за привличането на инвеститори и кредитни ресурси и консултиране на инвеститори в електронната търговия и интернет бизнеса;
11. Оказване съдействие на членовете за внедряване на съвременни технологии в областта на електронната търговия и на международните стандарти за осъществяване на тази дейност;
12. Разгласяване на дейностите на Сдружението чрез подготовка и разпространение на тематични материали и статии, поддържане на собствена уеб страница в интернет, издаване и разпространение на печатни и електронни издания;
13. Организиране на срещи, симпозиуми, семинари, конкурси и други за постигане на целите си.
14. Договаряне с доставчиците, куриерите и финансовите институции, обвързани с дейността на електронната търговия, на възможно най-изгодни търговски условия, които да гарантират разходна съобразност и икономическа ефективност на комисионните възнаграждения и доходността по цялата стойностна верига;
15. Усвояване на евентуални дарителски фондове за подпомагане дейността на Сдружението, като периодично дава отчет на членовете си и на дарителите според техните изисквания;
16. Развитие на материално-техническата база на Сдружението;
17. Организиране на работни групи за всяко от водещите направления в дейността на Сдружението.

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
Чл. 8. Членството в БАЕТ е доброволно. Членове могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.
Чл.9.(1) Член на сдружението може да бъде само лице, регистрирано по Търговския закон и осъществяващо електронна търговия;
(2)  Свързани лица по смисъла на Търговския закон нямат право на повече от едно пълноправно членство в Сдружението.
(3)  Членовете имат право чрез свои представители:
 1. Да участвуват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание (ОС) с право на глас;
 2. Да бъдат избирани негови представители в органите на управление на сдружението съгласно предвиденото в настоящия устав и Правилника за прилагане на Устава на Сдружението;
 3. Да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъдат информирани за дейността на сдружението;
 5. Всеки член на сдружението е длъжен:
  5.1. Да внася редовно членския си внос. Размерът и схемата за плащане на членския внос са подробно описани в Правилника за прилагане на Устава на Сдружението;
  5.2 Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
Чл.10. В Сдружението могат да се приемат асоциирани и почетни членове. Те могат да бъдат лица със заслуги към Сдружението или принос за постигането на целите, към които се стреми и имат право:
(1) Да участват в дейността на сдружението, да се изказват и да присъстват като гости на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
(2) Да бъдат информирани за дейността на сдружението;
(3) Критериите за избора, правата и задълженията, изключването им подробно се описват в Правилника за Прилагане на Устава на сдружението;

1. Приемане на нови членове
Чл. 11. Приемането на нови членове в Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:
(1) Писмена молба от търговеца или от оправомощен с изрично писмено пълномощно от него официален представител;
(2) Документ за платена встъпителна вноска и платен месечен членски внос, дължим към датата на приемането на съответния член;
(3) Декларация за приемане на разпоредбите на устава на Сдружението;
(4) Писменият отказ за приемане на член може да се обжалва пред Управителния съвет, в едномесечен срок от получаването му. Разглеждането на жалбата става пред следващото Общо събрание на Сдружението. Решението на Общото събрание е окончателно и не подлежи на обжалване. Критериите за придобиване на членство са подробно описани в Правилника за прилагане на Устава на БАЕТ.

2. Прекратяване на членство
Чл.12. Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет при следните случаи:
(1) С едностранно писмено волеизявление до УС на Сдружението;
(2) Прекратяване, започване на процедура по ликвидация или несъстоятелност на Юридическото лице или ЕТ;
(3) При системно нарушаване на Устава на Сдружението;
(4) При системно нарушаване на Устава и прилежащия му Правилник за осъществяване на дейността на Сдружението;
(5) Когато с действията си уронва престижа на Сдружението или работи срещу неговите интереси;
(6) Решението на УС за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
Чл.13. Отпадането на член е налице при невнасяне на членски внос за текущата година или при системно неучастие в работата на Общото събрание на асоциацията или в управителните ѝ органи, което се констатира със съответните протоколи от Управителния съвет. Системно е неучастието в повече от три Общи събрания на Сдружението, респективно за членове на УС – неучастие в повече от три заседания на Управителния съвет.
Чл. 14. Отпаднал член на Сдружението или неприет кандидат за член (съгласно чл. 11) има право да кандидатства за ново членство по общия ред, определен от този Устав.

V. ИМУЩЕСТВО
Чл.15. (1) Имуществото на БАЕТ се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права в съответствие с действащото законодателство.
(2) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в лева.
Чл.16. Източници на средства на сдружението са:
(1) Членски внос, който се заплаща всяка година от всеки от членовете на Сдружението. Размерът и схемата за плащане на членския внос са подробно описани в Правилника за прилагане на Устава на Сдружението;
(2)  Заеми, доходи от дейността и други постъпления;
(3)  Завещания, дарения и други спомоществувателства от физически и юри¬ди¬чески лица;
(4)  Спонсорски програми;

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.17. Дейността на Сдружението се финансира от имуществени вноски, завещания, дарения, заеми, доходи от дейността и други постъпления.
Чл.18. (1) Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да правят дарения, завещания и спомоществувателства в полза на Сдру¬же¬нието. Спомоществувателствата могат да бъдат правени безусловно или с ус¬ло¬вие за използуване по определен начин в съответствие с целите на Сдружението.
(2) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и др. подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.
(3) Предмет на дарение, завещание или спомоществувателство могат да бъдат пари, движими и недвижими имоти, произведения на изкуството и културата и други, които се вписват в специален регистър.
(4) Сдружението може да откаже приемането на дарения и завещания, ако са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите, съдържащи се в устава или на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

VIІ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.19. (1) Органите за управление на БАЕТ са:
 1. Общото събрание на членовете като върховен орган;
 2. Управителен съвет.
(2) По решение на Управителния Съвет могат да бъдат образувани помощни органи – експертни съвети и комисии, конкурсни комисии, консултантски звена и други според потребностите.

1. Общо събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание е висш орган на Сдружението.
(2) В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението лично или чрез представител. Членовете се представляват в ОС от своите законни пред¬ста¬вители или от друго лице с надлежно писмено пълномощно.
Чл. 21. Право на глас в него имат всички редовни членове на Сдружението, които са заплатили дължимия си членски внос към датата на провеждане на събранието. Право на участие (без право на глас) в Общото събрание имат почетните и асоциираните членове на Сдружението.
Чл. 21. (1) Упълномощаването е изрично за участие в Общото събрание на Сдружението.
(2) Упълномощените представители нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл. 22. Общото събрание:
(1) Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
(2) Избира Председател на Управителния съвет;
(3) Приема други вътрешни актове;
(4) Преобразува и прекратява Сдружението;
(5) Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
(6) Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
(7) Взема решение за участие в други организации;
(8) Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
(9) Приема бюджета на Сдружението;
(10) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, начина на събиране на членския внос и сроковете за плащането му от членовете;
(11) Приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния счетоводен отчет;
(12) Взема решение за събиране на допълнителни вноски от членовете на Сдру¬жението при покриване на преразходи;
(13) Решава реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;
(14) Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
(15) Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Чл.23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо съб¬рание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено ис¬ка¬не на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, която съдържа дневен ред на въп¬ро¬си¬те, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Об¬що¬то събрание и по чия инициатива се свиква то, без обнародване в „Държавен вестник”. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди на¬сро¬чения ден.
Чл.25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на при¬съст¬ва¬щи¬те членове или техните представители. Членовете и пред¬ставителите удосто¬ве¬ряват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Чл.26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл.27. (1) Всички пълноправни членове имат право на един глас, а асо¬ции¬раните членове имат право да участват в работата на ОС със съвещателен глас, без да вземат участие в гласуването при вземане на решения;
(2) Гласуването е явно.
Чл.28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
(1) Предявяване на искове срещу него;
(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
(3) При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително и свързани с него лица по смисъла на Търговския закон.
Чл.29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл.22 с изключение на т.10, както и за изключване на членове, се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.30. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и сек¬ре¬таря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и до¬ку¬ментите, свързани със свикването на Общото събрание.

2. Управителен съвет
Чл. 31 (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет, който се избира от ОС за срок от 2 (две) години;
(2) Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена;
(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за нов мандат.
Чл. 32. Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат лица , които:
1. са под 18 години и поставени под запрещение;
2. са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или  материалноотговорна длъжност;
3. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.
Чл.33. (1) Управителният съвет ръководи работите на Сдружението и го представлява.
(2) По решение на Общото събрание, прието с 2/3 мнозинство от присъст¬ва¬щи¬те членове на Сдружението, функциите на Управителния съвет могат да се из¬пъл¬няват и от едно лице – управител.
Чл.34. До избиране на нов Управителен съвет, досегашният Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.
Чл.35. Членовете на Управителния съвет имат право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл.36 (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението;
(2) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя на Управителния съвет да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;
(3) Управителният съвет:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. Подготвя и внася за обсъждане в Общото събрание основните приоритети в дейността на сдружението, краткосрочните и дългосрочните цели, план за дейността и проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
9. Управителният съвет избира, назначава, определя и контролира работата и освобождава от длъжност секретаря на сдружението.
Чл. 37. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове и се ръководят от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя на Управителния съвет заседанието се ръководи от член на Управителния съвет, изрично упълномощен от Председателя на Управителния съвет;
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, за които съгласно закона или устава се изисква квалифицирано мнозинство;
(3) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член;
(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение без забележки и възражения;
(5) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да участват редовно в заседанията на съвета.

3. Председател на Управителния съвет
Чл. 38. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет с явно гласуване, подписва договор за управление с Управителния съвет и е с мандат от 2 (две) години;
Чл. 39. Председателят на Управителния съвет:
 (1) Разпорежда се със средствата на Сдружението в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС;
(2) Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на Сдружението;
(3) Ръководи текущата работа на Сдружението и води регистър на членовете на Сдружението;
(4) Организира работата на служителите на Сдружението, нейните комисии, администрация, както и воденето на протоколите;
(5) Взема решения за целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на Сдружението в рамките на бюджета, плановете, програмите, решенията на Общото събрание и Управителния съвет до размер, определен от Управителния съвет;
(6) Организира и контролира всички дейности, активи и финансови операции на Сдружението, включително воденето на счетоводна отчетност;
(7) Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет, Общото събрание, както и месечните и годишни планове на Сдружението;
(8) Организира подготовката на годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на Управителния Съвет за обсъждане;
(9) Информира Управителния съвет за всички обстоятелства, които са от същест¬вено значение за дейността на Сдружението;
(10) Изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
(11) Осъществява други дейности съобразно Устава на Сдружението, които не са от пряката компетентност на другите управителни органи на Сдружението;
(12) Представлява Сдружението пред трети лица, включително държавни органи, съдилища и други сдружения с нестопанска цел.

4. Книги на Сдружението
Чл.40. (1) На заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга съгласно предвиденото в чл.30 от настоящия устав.
(2) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват проведените разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички членове на УС.
(3) Книгите се водят от секретаря на сдружението. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(4) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.
(5) Решенията на всички органи на Сдружението се публикуват своевременно на страницата му в Интернет, ако такава е създадена.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
1. Основания за прекратяване
Чл. 41. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от всички членове на БАЕТ;
2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.
2. Ликвидация
Чл.42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението;
(2) При ликвидация се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ;
(3) Ликвидацията се извършва от УС на сдружението. Той из¬върш¬ва пред¬ви¬де¬ни¬те от Търговския закон действия по ликвидация на Сдру¬же¬ние¬то, осре¬бря¬ва¬не на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете пропорционално на платения до момента членски внос.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, пред¬ви¬ден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.44. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законо¬да¬тел¬ст¬во и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На¬сто¬ящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ”, състояло се на 01.07.2010 г. в гр. София.

гр. София
01.07.2010 г.

<< назад