Ограничението за продажба на хранителни добавки по Интернет отпадна

С дългоочакваните в сектора на електронната търговия изменения в чл. 51 на Закона за защита на потребителите, обнародвани в бр. 18 от 1.03.2011 г. на „Държавен вестник”, в сила от 05.03.2011 г., отпаднаха ограниченията за продажба на хранителни добавки по Интернет и по друг способ за сключване на договор от разстояние. Новата редакция на разпоредбата на чл. 51 е следната:

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 18 от 2011 г.) Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.”

Инициативата за либерализиране на електронната търговия в България, включително и чрез промяна на чл. 51 от Закона за защита на потребителите е на Българската асоциация за електронна търговия и беше породена от съществените затруднения, които въведеното ограничения създаваше за електронните магазини за хранителни добавки. С посочените изменения българското законодателство в сектора на информационните технологии се доближава все повече до изискванията на правото на Европейския съюз.

Българската асоциация за електронна търговия използва възможността да изрази благодарността си за конструктивното сътрудничество с Комисията за защита на потребителите и Дирекция „Потребители” Към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

This entry was posted on Friday, March 11th, 2011 at 11:00 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.